Oferta

Pobyt długoterminowy

Propozycja przeznaczona jest dla:

• osób starszych, któ­rym stan zdro­wia pozwala na samo­dzielne funk­cjo­no­wanie i aktywne spę­dza­nie czasu. Natomiast pod okiem lekarza i rehabilitanta chcą zadbać o swoją kon­dy­cję fizyczną. Dostępna jest także pomoc pielęgniarska. Organizowane są spotkania towarzyskie, zaję­cia kul­tu­ral­ne i roz­ryw­ko­we;

• osób potrzebujących pie­lę­gna­cji i lecze­nia związanym między innymi z otę­pie­niem star­czym, cho­robą Alzhe­imera, cho­ro­bami układu krą­że­nia czy nowo­two­rami. Zapew­niamy kom­plek­sową opiekę pie­lę­gniar­ską i medyczną.

 

Pobyt czasowy

Oferta skie­ro­wana jest do seniorów wyma­ga­ją­cych opieki w trak­cie tym­cza­so­wej nie­obec­no­ści rodziny. Zapraszamy także osoby starsze, które są po lecze­niu szpi­tal­nym, ope­ra­cjach, pra­gną­cych szybko powró­cić do zdro­wia pod okiem specjalistów i indywidualnie dobranej rehabilitacji.

Przykładowy program dnia

Pomoc w wybudzeniu, pomiary: ciśnienia tętniczego, cukru; przyjęcie leków; poranna toaleta

Świeże i zbilansowane posiłki tworzone pod okiem dietetyka. 

Indywidualne lub grupowe zajęcia dla wszystkich pensjonariuszy.

Odpoczynek po posiłku

Mała przekąska w trakcie dnia.

Czytanie książek, wieczory filmowe i wiele innych.

Ostatni posiłek w ciągu dnia.