Prywatny dom opieki dla osób starszych w Gdańsku-Osowie

W prywatnym domu opieki Ambrozja seniorzy mogą skorzystać zarówno z pobytu krótko-, jak i długoterminowego. Jeśli czeka Państwa ważny wyjazd lub stan zdrowia seniora wymaga dodatkowej pomocy i opieki, zapraszamy! Nasz obiekt to najlepszy dom opieki, na jaki mogli Państwo trafić. Seniorami zajmujemy się przez całą dobę, dlatego możecie być spokojni i ich bezpieczeństwo. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w naszej placówce.

Pobyt długoterminowy

Propozycja przeznaczona jest dla:

  • osób starszych, któ­rym stan zdro­wia pozwala na samo­dzielne funk­cjo­no­wanie i aktywne spę­dza­nie czasu, natomiast pod okiem lekarza i rehabilitanta chcą zadbać o swoją kon­dy­cję fizyczną. Dostępna jest także pomoc pielęgniarska. Seniorzy mogą skorzystać też z organizowanych spotkań towarzyskich, zaję­ć kul­tu­ral­nych i roz­ryw­ko­wych,
  • osób potrzebujących pie­lę­gna­cji i lecze­nia związanym między innymi z otę­pie­niem star­czym, cho­robą Alzhe­imera, cho­ro­bami układu krą­że­nia czy nowo­two­rami. Zapew­niamy kom­plek­sową opiekę pie­lę­gniar­ską i medyczną.

Pobyt czasowy

Oferta skie­ro­wana jest do seniorów wyma­ga­ją­cych opieki w trak­cie tym­cza­so­wej nie­obec­no­ści rodziny. Zapraszamy także osoby starsze, które są po lecze­niu szpi­tal­nym, ope­ra­cjach, pra­gną­cych szybko powró­cić do zdro­wia pod okiem specjalistów i indywidualnie dobranej rehabilitacji.

Opieka dzienna

  • Na każdy dzień mamy ustalony indywidualny plan dla seniorów. Najważniejszym punktem są badania kontrolne, sprawdzające aktualny stan zdrowia pacjentów. Jest to niezwykle ważna czynność, która pozwala szybko zareagować w razie potrzeby,
  • Ustalamy indywidualną dietę dla każdego pacjenta, dostosowaną do jego wieku, preferencji oraz stanu zdrowia. Oferujemy zdrowe i smaczne jedzenie,
  • Seniorom nie brakuje także rozrywki i aktywności fizycznej. Codziennie oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych, które umilają czas naszym podopiecznym.

Opieka nocna

Naszymi seniorami zajmujemy się przez całą dobę, także w nocy. Każdego dnia do ich dyspozycji oddajemy osobę dyżurującą, która w razie potrzeby natychmiast udzieli pomocy i wsparcia.

Przykładowy program dnia

Pomoc w wybudzeniu, pomiary: ciśnienia tętniczego, cukru; przyjęcie leków; poranna toaleta

Świeże i zbilansowane posiłki tworzone pod okiem dietetyka. 

Indywidualne lub grupowe zajęcia dla wszystkich pensjonariuszy.

Odpoczynek po posiłku

Mała przekąska w trakcie dnia.

Czytanie książek, wieczory filmowe i wiele innych.

Ostatni posiłek w ciągu dnia.